Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bck.braniewo.pl

Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Braniewskiego Centrum Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Matczuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 506 50 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. lokalizacja: Budynek użyteczności publicznej - Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie (zwane dalej „BCK”), zlokalizowane w obrębie działek nr 4 miasta Braniewa, składa się z zespołu 2 budynków położonych w zwartej zabudowie. W skład zabudowy wchodzi: Dom Kultury (część administracyjna) oraz Zespół Widowiskowo – Kinowy. Zabudowa na poziomie parteru połączona jest komunikacją (sala przejściowa). siedziba: ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie oznakowanie budynku: Nieruchomość jest prawidłowo oświetlona oraz oznaczona.Na zewnętrznych ścianach budynku (przy wejściach) umieszczono nazwę: nad drzwiami do budynku administracyjnego „BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY” oraz przy wejściu do budynku widowiskowo-kinowego „KINO BASZTA”. informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych: BCK nie posiada własnego parkingu, przed budynkiem znajduje się parking publiczny, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku BCK prowadzi utwardzona droga oraz chodniki przy ulicy Katedralnej oraz Gdańskiej. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind (poziomy budynku) Dom Kultury (część administracyjna) stanowi narożnik ulicy Gdańskiej i Katedralnej, z wejściem do budynku od ulicy Katedralnej. Budynek w części wewnętrznej dwukondygnacyjny. Użytkownikom z niepełnosprawnością zapewniono dostęp do wszystkich pomieszczeń administracyjno-biurowych, pomieszczeń instruktorskich oraz dostęp do budynku widowiskowo-kinowego przez salę komunikacją (salę przejściową). Drzwi wejściowe do budynku są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, nie są automatyczne. Na zewnątrz, po lewej stronie drzwi jest dzwonek w kolorze białym, przywołujący pracownika BCK, który pomoże dostać się do budynku oraz poruszać się w jego przestrzeni. Wokół głównego wejścia (wewnątrz oraz na zewnątrz) umożliwiono swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Poziom 0 (parter budynku) – częściowo użytkowany jest przez Najemcę (działalność gastronomiczn). Z poziomu 0 można przemieścić się do budynku widowiskowo-kinowego oraz na wyższe kondygnacje. Na poziom +1 (I piętro) oraz +2 (II piętro) Braniewskie Centrum Kultury prowadzi zajęcia statutowe oraz działalność administracyjną (sekretariat BCK mieści się w pomieszczeniu nr 10 na II piętrze). Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się na wyższe kondygnacje za pomocą windy osobowej. Przed windami oraz w ciągach komunikacyjnych znajdują się przestrzenie manewrowe o odpowiednich szerokościach. Klatka schodowa jest szeroka, odpowiednio oznakowana, z poręczami po obu stronach. We wszystkich pomieszczeniach drzwi są szerokie, brak progów. Zespół widowiskowo-kinowy BCK położony jest przy ul. Gdańskiej, z wejściem głównym do budynku od ulicy Gdańskiej oraz wyjściem ewakuacyjnym na zapleczu sceny widowiskowo – kinowej. Budynek w części wewnętrznej trzykondygnacyjny. Drzwi wejściowe do budynku (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku. Przed budynkiem są 3 stopnie, spocznik oraz pochylnia dla wózków, z poręczami po obu stronach. Drzwi nie są sterowane automatycznie, natomiast w środku po lewej stronie obecna jest osoba przy szatni, która pomoże dostać się do budynku oraz poruszać się w jego przestrzeni. Przestrzeń ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych w budynku widowiskowo-kinowym znajduje się na parterze. Są to: sala widowiskowo-kinowa, toaleta zapewniająca przestrzeń manewrową oraz poręcze), szatnia oraz kasa kina. Hol wejściowy zaprojektowany został jako przestrzeń dwukondygnacyjna. Pośrodku są trzy stopnie oznakowane jaskrawym kolorem. Dalszą część holu zaadaptowano na bar oraz miejsca siedzące ze stolikami, z tej płaszczyzny dostaniemy się do sali widowiskowo-kinowej oraz do sali przejściowej będącej komunikacją z częścią administracyjną. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się na ten poziom za pomocą pochylni, która znajduje się w obu częściach holu. Po obu stronach pochylni zainstalowano poręcze. Sala widowiskowo-kinowa posiada 306 miejsc siedzących (osiemnaście rzędów) z czego pierwszy i dziewiąty rząd ma większą przestrzeń .W sali widowiskowo-kinowej, po obu stronach są pojedyncze odpowiednio oznakowane i podświetlone stopnie, długie spoczniki oraz wyjścia ewakuacyjne. WSPARCIE: Ze względu na znaczne rozmiary budynku oraz liczne ciągi komunikacyjne – przestrzeń może być trudna do samodzielnego poruszania się (w szczególności dla osób poruszających się na wózku). W tym celu, nasza obsługa zapewnia wsparcie w poruszaniu się po obiekcie – prosimy o poinformowanie o takiej potrzebie podchodząc do szatni, która mieści się w budynku widowiskowo-kinowym, po lewej stronie zaraz przy wejściu do budynku. MIEJSCA WYPOCZYNKU: W przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości (wejście główne, korytarze) budynek posiada miejsca wypoczynku, tj. siedziska (bez podłokietników) oraz stoliki. UDOGODNIENIA: -czytelny układ wejść do budynku -winda osobowa -możliwość przebywania z psem asystującym/psem przewodnikiem na terenie obiektu -nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość swobodnego poruszania się (są twarde, równe, w większości antypoślizgowe) - brak progów UTRUDNIENIA: -budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne -brakuje oznaczeń w alfabecie Braille’u -brakuje oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących -nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące -zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych w budynku jest wolna od barier. Wyjątek stanowią schody prowadzące na poziom -1 (podziemie), +1 oraz +2 w budynku widowiskowo-kinowym.